Buurtschap Middegaal - toelichting op de uitgiften
1. Inleiding

De uitgiften of verkopen van delen van de gemene gronden aan particulieren voor de hele buurtschap Middengaal worden hier in samenhang besproken. 

Als er zo'n perceel gekocht werd moest daaruit een cijns betaald worden aan de landsheer. De cijns moest dan eeuwig betaald worden uit dat perceel. Dit gebruik werd rond 1190 ingevoerd door de graaf van Gelre die optrad als rechtsvolger van de heren van Rode. In 1231 nam de hertog van Brabant het graafschap Rode - waartoe de cijnzen behoorden - over van de graaf van Gelre. Vervolgens gaf de hertog van Brabant - als deel van een ruil - in 1314 de peellandse cijnzen weer aan de heer van Helmond. Cijnzen voor uitgiften na 1314 werden weer aan de hertog van Brabant betaald. 

Het is opvallend dat in de buurtschap Middegaal nauwelijks cijnzen aangetroffen worden betaald aan de hertog van Brabant. Na 1314 is daar kennelijk bijna geen grond meer uitgegeven. Middegaal grensde niet aan de gemene gronden. Er viel daar na 1314 niet zoveel meer uit te geven, afgezien van de enkele kleine stukjes gemene gronden die nog resteerden.

Wel treffen we hier een behoorlijka aantal cijnzen aan de heer van Helmond aan. Dit betekent dat er in de periode 1190-1314 op het Middegaal nog wel veel gemene gronden waren die aan particulieren verkocht werden. Omgerekend volgens de gebruikelijke norm betreft het 51 bunder en 2 lopens verkochte grond.

In principe was de cijns aan het perceel verbonden, maar door verdelingen en samenvoegingen van goed kwam het wel eens voor dat een cijns verhuisde naar een ander perceel. Het aantal cijnzen dat verhuisde ligt in de orde van grootte van zo'n 10 % per eeuw. Voor de meer recente hertogscijnzen - pakweg na 1500 - is de verstoring nog beperkt en in veel gevallen is de oorspronkelijke situatie nog goed te reconstueren. Maar voor de middeleeuwse hertogscijnzen en de Helmondcijnzen is de verstoring aanzienlijk, De cijnzen aan Helmond ontstonden veelal in de dertiende eeuw, en we kunnen deze cijnzen pas in de achttiende eeuw goed op de kaart zetten. Daar zitten vijf eeuwen tussen, dus pakweg de helft van die cijnzen is "gaan wandelen".

Behalve specifieke omstandigheden zoals veldnamen en bodemgesteldheid zijn er enkele algemene overwegingen die houvast bieden:

Het cijnsbedrag is een betrouwbare aanwijzing voor de grootte van het poorspronkelijk uitgegeven perceel.

In het oudste cijnsregister van Helmond, dat dateert uit 1406 wordt bij sommige cijnzen de plaats genoemd waar het cijnsgoed toen lag, en soms ook of het om een beemd of een ander soort perceel ging.

Als een cijns in - zeg - vier delen verdeeld werd, en 3 van de 4 deelcijnzen lagen in dezelfde buurtschap en 1 van de vier elders, dan mag over het algemeen wel aangenomen worden dat het oorspronkelijk uitgegeven perceel in de buurtschap lag waar later de meeste deelcijnzen aangetroffen worden. Cijnzen wandelden immers meestal niet ver van huis, omdat de boeren hun grond veelal kort bij huis hadden liggen. Maar niet altijd, bijvoorbeeld door vererving van vrouws zijde kon een boer grond verwerven in een andere buurtschap, en het kwam wel eens voor dat bij de verdeling van goed een cijns naar die andere buurtschap verhuisde. Maar vaker bleef de cijns op grond in dezelfde buurtschap of zelfs op het oorspronkelijke perceel rusten.

Reeksen namen geven ook een aanwijzing voor de lokatie van cijnzen. Soms komt een reeks namen van cijnsbetalers van een bepaalde nog niet gelokaliseerde cijns overeen met de namen van een cijns die al wel gelokaliseerd is. Dan is de kans groot dat die onbekende cijns bij de bekende cijns in de buurt geplaatst moet worden, omdat boeren hun grond veelal en meestal (maar niet altijd) in dezelfde buurtsschap kort bij huis hadden liggen.

Gedurende de reconstructie ontstaan inzichten die - mits voorzichtig gebruikt - nuttig zijn voor verdere interpretatie. Bijvoorbeeld: als een gebied al voor 1190 particulier bezit is, en er wordt een cijns in dat gebied aangetroffen, dan vraagt dat ofwel om een speciale verklaring, ofwel het betreft een verhuisde cijns.

Een van die inzichten is dat in Veghel de meeste beemden langs de Aa in 1190 al in particuliere handen waren. Niet allemaal, een beperkt aantal beemden langs de Aa werd pas in de periode 1190-1314 verkocht. Op het Achterste Dorshout werden de laatste beemden pas na 1314 verkocht.

En verder zijn er nog de balkcijnzens, te betalen aan het dorp van Veghel. Balkcijnzen kwamen voort uit de omslag van de cijns voor de gemeint in 1310 en een al eerder gekregen recht van weerschap. Na 1310 versteende deze omslag, er waren geen wijzingingen meer. De genoemde huizen stonden er dus al in 1310.


2. Twee clusters

De cijnzen aan de heer van Helmond op het Middegaal kunnen in twee clusters verdeeld worden.

1 - Middegaal (vooraan op het Middegaal) (27 bunder + 6 lopens uitgegeven grond)
2 - Hamsvoort (aan de grens met Dinther) (23 bunder + 4 lopens uitgegeven grond)

De betreffende cijnzen met cijnsbetalers tot 1542 zijn hieronder per cluster gegeven. De cijnsbetalers vanaf 1599 zijn steeds bij de betreffende percelen opgenomen.


Cluster Middegaal:

De namen van de cijnsbetalers voor 1542:
 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-187 (oud): 1406: 17 oude schellingen en 2 oude penningen uit het goed van Middegael (bonis de Middegael)
 

 Hm-72 (nieuw)

Johannes van Middegael

Vermeld in 1406 

De weduwe van Johannes van Middegael met haar kinderen

Vererving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Johannes, zoon van Johannes van Middegael

Verwerving in 1421-1447 

De weduwe van Johannes, zoon van Johannes van Middegael met haar 3 kinderen

Vererving in 1421-1447, vermeld in 1447 

De 3 kinderen van Johannes, zoon van Johannes van Middegael

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465 

Philipus, zoon van Wilhelmus Hinckaert

Vermeld in 1498 

Philipus, zoon van Philipus Wilhelmus Hinckaert

Verwerving in 1498-1507 

Jacobus, zoon van Franconus Egidius
 

Verwerving na 1507 

Hm-188 (oud): 1406: 2 nieuwe schellingen uit de kamp van Heyman Graet

1599-1642: Wt Hymans Camp, genampt den Monicx Hoff
 

 Hm-173 (nieuw)

Johannes van Middegael

Vermeld in 1406 

De weduwe van Johannes van Middegael met haar kinderen

Vererving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Johannes, zoon van Johannes van Middegael

Verwerving in 1421-1447 

De weduwe van Johannes, zoon van Johannes van Middegael met haar 3 kinderen

Vererving in 1421-1447, vermeld in 1447 

De 3 kinderen van Johannes, zoon van Johannes van Middegael

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465 

Philipus, zoon van Wilhelmus Hinckaert

Vermeld in 1498 

Johannes, zoon van Henricus Judocuss
 

Verwerving na 1507 Aparte aantekening in cijnsboek 163 (1714-1783): Andreas Valant, 17 oude schellingen en 2 oude penningen wijt het goet van Middegael, omgerekend: 2-3-0


Andreas Valant was rond 1340 eigenaar van de Veghelse windmolen. Hij wordt in het cijnsboek dat begint in 1406 niet genoemd. De Helmondse ambtenaar had in de achttiende de beschikking kennelijk de beschikking over een ouder cijnsboek dat sindsdien verloren gegaan schijnt te zijn. De Helmondse cijnsadministratie begon in 1314, want in dat jaar kreeg de heer van Helmond de Peellandse cijnzen - als deel van een ruil - van de hertog van Brabant.

 

De lokalisering van de cijnzen in de achttiende eeuw
 

Nummer:

 

Cijnsbetalers:

Perceel:

Hm-72 (nieuw): (1599-1642): Vyt goed van Middegael, belast met een cijns aan de heer van Helmond van 17 oude schellingen en 2 oude penningen, omgerekend: 2-3-0 
 

Hm-172.1

Zie bij het betreffende perceel

Aabroeken nr. 7

Hm-172.2.1

Zie bij het betreffende perceel

Middegaal nr. 5

Hm-172.2.2

Zie bij het betreffende perceel

Middegaal nr. 6

Hm-172.3

Bijschrift boek 147 (1642-1714): “Dirick Claessen tot Hees heeft 3 kinderen gehad: Aert, Nicolaes ende Mechtelt. Desen te soecken alsoo op synen naem niet en betaelt.”

 

Bijschrift boek 163 (1714-1783): “Huijs en hof met sijne landerijen.”

 

Niet bekend

Hm-172.4+5

Zie bij de betreffende percelen

 

Middegaal nrs. 3, 20a en 21

Hm-173 (nieuw): 1599-1642: Wt Hymans Camp, genampt den Monicx Hoff. Belast met een cijns aan de heer van Helmond van 2 nieuwe schellingen, omgerekend: 0-3-12
 

Hm-173

Zie bij het betreffende perceel

 

Heiakker nr. 12 (Mariaheide, nabij de grens met Uden)


 

 

Overwegingen:


De cijns die later op Heiakker 12 rustte is daar ongetwijfeld pas later naar toe verhuisd. In 1599-1642 wordt het cijnsgoed beschreven als "den Monicx Hoff". Deze lag op het middegaal. Zie daarvoor de korte beschrijving van de geschiedenis de Monicxhoeve. Bovendien had deze cijns (Hm-188 (oud)) tot 1507 dezelfde cijnsbetalers als Hm-187 (oud), waarvan we de meeste deelcijnzen in de achttiende eeuw op het Middegaal terugvinden.

In de vijftiende eeuw was er dus sprake van een grootgrondbezitter op het Middegaal, met (onder andere) 27 bunder + 6 lopens grond belast met een cijns van Helmond. Hij heette Johannes van Middegael. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Johannes, en die in 1465-1498 weer door Philipus, zoon van Wilhelmus Hinckaert.

Ik ben geneigd om de familie Van Middegael op het nabijgelegen kasteeltje Middegaal te plaatsen.
Dr. A.P.M. Meuwese, Veghel in de loop der tijden, 82 schrijft dat dit huis vanouds een herengoed van de leden van de familie Van Erp, genaamd Van Middegaal, was. Meuwese geeft geen bron, zodat zijn vermelding speculatief is. We vinden nu wel een concrete aanwijzing, de uitgebreide bezittingen van Joannes van Middegaal op het Middegaal in de vijftiende eeuw.

We mogen verwachten dat het kasteeltje Middegael bij het Helmondse cijnsgoed hoorde, en dus in handen was van Johannes van Middegaal. Een acte uit de Veghelse schepenprotocollen van 13 juli 1551 (R25, fol. 607) bevestigt die gang van zaken. Jacop, soen wylen Vranck Deliss wordt daarin vermeld wordt als eigenaar van 'een steenen huys', gelegen in Veghel bij de Middegaelsssche Hoeve, en grenzend aan de Coelencamp. Jacop, soen wylen Vranck Deliss is identiek aan Jacobus, zoon van Franconus Egidius die als cijnsbetaler vermeld wordt.

Voor de lokalisering van de 17 bunder + 6 lopens Helmonds cijnsgoed op het Middegaal heb ik me verder laten leiden door eerder genoemde overwegingen, de ligging van de andere Helmondse cijnsgoederen en het gegeven dat ook Middegaal nr. 8 en Middegaals Veld nr. 18 belast waren met een balkcijns.

Het oorspronkelijke cijnsgoed betreft een aaneengelegen gebied van 27 3/4 bunder, dat behalve het kasteeltje op Middegaal ook de daarbij gelegen in 1551 genoemde Middegaelsssche Hoeve omvatte. We lokaliseren dit cijnsgoed in het gebied dat op de kadasterkaart van 1832 Middegaal en Middegaals Veld genoemd wordt. Het Middegaals Veld grensde aan de Monichoeve, zodat de tweede cijns (Hm-188 oud) daar ergens thuis hoorde. Het cijnsgoed omvatte niet deze hele gebieden.Cluster Hamsvoort
 

De namen van de cijnsbetalers voor 1542:
 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-189 (oud): 1406: 6 oude penningen uit het erfgoed van Johannes, zoon van Bathe van Nystelre, uit de beemd Hamfort
 

Hm-136 (nieuw)

Johannes, zoon van Bathe van Nystelre Vermeld voor 1406
De kinderen van Theodoricus Georgiuss Vermeld in 1406
Godefridus, natuurlijke zoon van Arnoldus van Erpe Verwerving in 1411, vermeld in 1447
Johanna, dochter van Godefridus, natuurlijke zoon van Arnoldus van Erpe Vererving in 1447-1565

Zie verder hieronder
 

 

Hm-190 (oud): 1406: 6 oude penningen uit het erfgoed van Crispinus, zoon van Johannes Jacobs
 

Hm-136 (nieuw)

Crispinus, zoon van Johannes Jacobs Vermeld in 1406
Godefridus, natuurlijke zoon van Arnoldus van Erpe Verwerving in 1413, vermeld in 1447
Johanna, dochter van Godefridus, natuurlijke zoon van Arnoldus van Erpe Vererving in 1447-1565

Zie verder hieronder
 

 

Hm-191 (oud): 1406: 5 nieuwe penningen uit een beemd in Hamfort gelegen
 

Hm-159 (nieuw)

De kinderen van Theodoricus Georgius

Vermeld in 1406 

Johannes Vissers (Piscatoris), schoonzoon van Theodoricu Georgiuss

Verwerving in 1411

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1412, vermeld in 1421 

De weduwe van Theodoricus Georgius en Yda, dochter van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1447-1465 

De weduwe van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1447-1465 

De 4 kinderen van Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgius

Vererving in 1465-1498 

Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus en zijn 5 kinderen

Verwerving in 1498-1507 

Godtscalca, dochter van Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus

Verwerving n 1507 

Adrianus Janssen, weduwnaar van Wendelmodis, dochter van Henricus Wilhelmus en zijn 4 kinderen
 

Verwerving n 1507 

Hm-192 (oud): 1406: 28 nieuwe penningen uit het goed van Agnetia van Hamfort
 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe en kinderen van Johannes Gherardus

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-193 (oud): 1406: 9 oude penningen uit het erfgoed van de kinderen van Nycolaus, zoon van Jacobus van Hamfort
 

 

Mathias de Timmerman (Carpentator), scshoonzoon van Johannes van der Bruggen (de Ponte)

Vermeld in 1406  

Theodoricus, zoon van Mathias van der Bruggen (de Ponte)

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1465 

Johannes, zoon van wijlen Mathias van der Bruggen (de Ponte) en 2 kinderen

Verwerving in 1465-1498 

Arnoldus de zoon en de 2 kinderen van Elizabeth, dochter van Johannes Mathias van der Bruggen (de Ponte)

Verwerving in 1465-1498 

Tussen 1465 en 1498 werd de cijns verdeeld.
 

 

Hm-193.1 (oud): 1465-1498: 4 1/2 oude penningen
 

Hm-159 (nieuw)

De 4 kinderen van Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Vermeld in 1498 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-193.2 (oud): 1465-1498: 2 1/2 oude penningen
 

Hm-146 (nieuw)

De 2 kinderen van Mathias, zoon van Mathias van der Bruggen (de Ponte)

Vermeld in 1507 

Arnoldus, zoon van Johannes Theodoricus

Verwerving n 1507 

De weduwe van Arnoldus, zoon van Johannes Theodoricus met haar 6 kinderen
 

Vererving n 1507 

Hm-193.3 (oud): 1465-1498: 2 oude penningen
 

Hm-25 (nieuw)

Arnoldus, zoon van Johannes Mathias van der Bruggen (de Ponte) en de 2 kinderen van Elizabeth, dochter van Johannes, zoon van Mathias van der Bruggen (de Ponte)

Vermeld in 1507 

Camperea van Dinther

Verwerving n 1507 

Johannes, zoon van Arnoldus van der Bruggen (de Ponte) en zijn zus Berna

Verwerving n 1507 

Henricus, zoon van Godefridus
 

Verwerving n 1507 

Hm-194 (oud): 1406: 12 nieuwe penningen uit het goed van heer Arnoldus van Middelrode, en 3 oude penningen
 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe en kinderen van Johannes Gherardus

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-195 (oud): 1406: 2 oude penningen uit het erfgoed van de kinderen Van Keulen (of Van de Laat) (de Colonia)
 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe en kinderen van Johannes Gherardus

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-196 (oud): 1406: 2 nieuwe penningen uit het erfgoed van Elizabeth Ruzen
 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe en kinderen van Johannes Gherardus

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-197 (oud): 1406: 6 oude penningen uit het erfgoed van Ancelinus van Eyken, uit 2 percelen grond, eertijds van Henricus van Eyken
 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe en kinderen van Johannes Gherardus

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-198 (oud): 1406: 12 nieuwe penningen uit het erfgoed van wijlen Truda, dochter van Nenna
 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe en kinderen van Marcelius, zoon van Rodulphus Wevers (Sartoris) van Uden

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1407, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-199 (oud): 1406: 12 oude penningen uit het goed van wijlen Henricus van Middelrode, genaamd van der Aa

 

Hm-159 (nieuw)

Emondes, zoon van Johannes Emondes

Vermeld in 1406 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-200 (oud): 1406: 6 oude penningen uit het erfgoed van Henricus van Eyken

1421: 6 oude penningen uit twee percelen grond, eertijds van Henricus van Eyken, waarvan een gelegen is op Eecwinkel, en de andere op de straat van de heer Hertog (sup(ra) platea d(omin)ni Ducis)

 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe en 2 kinderen van Henricus, zoon van Theodoricus van Schijndel

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1408, vermeld in 1421  

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-201 (oud): 1406: 16 oude penningen uit het goed van Jutta, dochter van Jacobus

 

 

Emondes, zoon van Johannes Emondes

Vermeld in 1406 

Jutta, dochter van Jacobus

Vermeld vr 1406 

Nicolaus, genaamd Coel van Hamfort

Vermeld in 1406 en in 1421 

Goeswinus, zoon van Nicolaus, genaamd Coel van Hamfort

Verwerving in 1421-1429 

Jan Spirinc

Verwerving in 1421-1429 

Theodoricus van Rode

Verwerving in 1421-1429 

Petrus Pels

Verwerving in 1421-1429 

In 1429 wordt de cijns in 2 delen verdeeld.
 

 

Hm-201.1 (oud): 1429: 12 oude penningen

 

Hm-191b (nieuw)

Petrus Pels

Vermeld in 1429 en in 1447 

De weduwe van Petrus Pels

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1507 

Johannes van Vladeraken, schoonzoon van de weduwe van Petrus Pels

Verwerving n 1507 

De weduwe van Johannes van Vladeraken

Vererving n 1507 

Vrouwe Anna, dochter van Johannes van Vladeraken

Verwerving n 1507 

Hm-201.2 (oud): 1429: 4 oude penningen (twee bedragen van ieder 2 oude penningen worden in 1429 en 1437 afgeplitst).
 

Hm-159 (nieuw)

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1429 en 1437, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-202 (oud): 1406: 9 oude penningen uit het erfgoed van Baliardus

 

 

De kinderen van Johannes Middelaer

 

De cijns wordt in 1406 in 2 delen gesplitst
 

Vermeld in 1406 

Hm-202.1 (oud): 1406: 4 1/2 oude penningen

(later foutief overgesschreven als 3 1/2 oude penningen)
 

Hm-159 (nieuw)

De weduwe van Gerardus, zoon van Johannes Middeler

Verwerving in 1406

Henricus, zoon van Theodricus Georgiuss

Verwerving in 1413, vermeld in 1421

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hier onder
 

 

Hm-202.2 (oud): 1406: 4 1/2 oude penningen
 

 

Mechteldis, dochter van Johannes Middeler

Verwerving in 1406

De kinderen van Mechteldis, dochter van Johannes Middeler

Vererving in 1406-1421 

Johannes, zoon van Arnoldus Batenssoen

Verwerving in 1406-1421 

Tussen 1406 en 1421 wordt de cijns in 2 delen gesplitst.
 

 

Hm-202.2.1 (oud): 1406-1421: 1 1/2 oude penningen
 

Hm-159 (nieuw)

Henricus, zoon van Theodorius Georgius

Vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricu Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Zie verder hieronder
 

 

Hm-202.2.2 (oud): 1406-1421: 3 oude penningen
 

Hm-126 (nieuw)

Johannes, zoon van Arnoldus Batens

Vermeld in 1421 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgius, uit een beemd

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

De weduwe van Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus en Yda, kinderen van Theodoricus Georgiuss

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus, kind van Theodoricus Georigiuss

Verwerving in 1447-1465 

Zie verder hieronder
 

 

Hm-189, Hm-190, Hm-191, Hm-192, Hm-193.1, Hm-194, Hm-195, Hm-196, Hm-197, Hm-198, Hm-199, Hm-200, Hm-201.2 en Hm-202.1

 

Hm-159 (nieuw)

De 4 kinderen van Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgius

Vererving in 1465-1498 

Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus en zijn 5 kinderen

Verwerving in 1498-1507 

Godtscalca, dochter van Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus

Verwerving n 1507 

Adrianus Janssen, weduwnaar van Wendelmodis, dochter van Henricus Wilhelmus en zijn 4 kinderen
 

Verwerving n 1507 

Hm-203.1 (oud): 1406: 3 oude penningen uit de beemd, eertijds van Henricus Middelers
 

Hm-126 (nieuw)

Heilwigis, Metta en de kinderen van Johannes Middelers. In het cijnsboek van 1421-1447 is de tekst: “Heylwigis, Metta en de kinderen” doorgestreept

Vermeld in 1406 en 1421

De kinderen van Johannes Middelers

Vermeld in 1447 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss, uit een beemd

Verwerving in 1447-1465 

De weduwe van Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus en Yda, kinderen van Theodoricus Georgiuss

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus, kind van Theodoricus Georigiuss

Verwerving in 1447-1465 

Zie verder hieronder
 

 

Hm-203.2 (oud): 1406: 3 oude obolen uit het erfgoed van Johannes Vissers (Piscatoris), eertijds van Jacobus Hadewigis
 

Hm-126 (nieuw)

Johannes Vissers (Piscatoris)

Vermeld vr 1406

Jacobus Hadewigis

Vermeld vr 1406 

Johannes, zoon van Elizabeth Cuylmans

Vermeld in 1406 

Michael, zoon van Andreas Quest

Verwerving in 1406-1421 

Johannes, zoon van Arnoldus Batenssoen

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1421-1447 

De weduwe van Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus en Yda, kinderen van Theodoricus Georgiuss

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus, kind van Theodoricus Georigiuss

Verwerving in 1447-1465 

Zie verder hieronder
 

 

Hm-203.3 (oud): 1406: 3 oude obolen uit het erfgoed van Johannes Vissers (Piscatoris), eertijds van Jacobus Hadewigis
 

Hm-126 (nieuw)

Johannes Vissers (Piscatoris)

Vermeld vr 1406

Jacobus Hadewigis

Vermeld vr 1406 

Johannes, zoon van Arnoldus Batensoen

Vermeld in 1406 en in 1421 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1421-1447 

De weduwe van Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus en Yda, kinderen van Theodoricus Georgiuss

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus, kind van Theodoricus Georigiuss

Verwerving in 1447-1465 

Zie verder hieronder
 

 

Hm-203.4 (oud): 1406: 5 oude penningen uit de beemd van Heilwigis Caters
 

Hm-126 (nieuw)

Heilwigis Caters

Vermeld vr 1406

De weduwe en kinderen van Johannes Gherardus

Vermeld in 1406 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1406-1421 

De weduwe van Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus en Yda, kinderen van Theodoricus Georgiuss

Vererving in 1447-1465 

Theodoricus, kind van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1447-1465 

Zie verder hieronder
 

 

Hm-202.2,2, Hm-203.1, Hm-203.2, Hm-203.3 en Hm-203.4: het register noemt 14 oude penningen, opgeteld geven de bedragen 15 1/2 oude penningen.
 

Hm-126 (nieuw)

Heer Theodoricus, genaamd van der Horst, priester

Vermeld in 1447-1465 

Johannes, zoon van Nicholaus van Eeck

Verwerving in 1465-1498 

Oda, weduwe van Johannes, zoon van Nicholaus van Eeck

Verwerving in 1465-1498 

Luytgardis, dochter van Johannes, zoon van Nicholaus van Eeck

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1498 

Johannes, zoon van Henricus Mathias van Vorstenbosch

Vererving n 1507 

De 2 kinderen van Johannes, zoon van Henricus Mathias van Vorstenbosch
 

Verwerving n 1507 

  

 

Hm-204 (oud): 1406: 4 oude penningen uit de hoogte (alto) Eecwinkel en nog 6 oude penningen uit Eecwinkel
 

 

De kinderen van Theodoricus Georgius

Vermeld in 1406 

In 1411 wordt de cijns in 4 delen gesplitst
 

 

Hm-204.1 (oud): 1411: 3 oude penningen
 

Hm-15 (nieuw)

Ludovicus, zoon van Henricus Bindop

Verwerving in 1411 

Petrus van Brussel (de Bruxella)

Verwerving in 1415 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1425  

Johannes, zoon van Johannes van Sochel

Verwerving in 1425-1447, vermeld in 1447 en 1465 

Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel met haar 9 kinderen

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1498 

Ermgardis en Johanna, kinderen van Johannes Johannes van Sochel, en Rudulphus, zoon van Johannes Vincentius met zijn 2 kinderen
 

Verwerving in 1498-1507 

Hm-204.2 (oud): 1411: 3 oude penningen
 

Hm-14 (nieuw)

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1411, vermeld in 1421 

Johannes, zoon van Johannes van Sochel

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 en 1465 

Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel met haar 9 kinderen

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1498 

Rutgerus, zoon van Henricus Spyerinx, schoonzoon van Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel

Vererving in 1498-1507

Henricus, zoon van Henricus Andreas

Verwerving n 1507

Ghysbertus, zoon van Henricus Henricus Andreas
 

Verwerving n 1507 

Hm-204.3 (oud): 1411: 1 1/2 oude penningen
 

Hm-159 (nieuw)

Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1411, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

De 4 kinderen van Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1465-1498, vermeld in 1498 

Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus en zijn 5 kinderen

Vererving in 1498-1507 

Gotscalca, dochter van Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus

Verwerving n 1507 

Adrianus Janssen

Verwerving n 1507

Adrianus Janssen, weduwnaar van Wendelmodis, dochter van Henricus Wilhelmus en zijn 4 kinderen
 

Verwerving n 1507 

Hm-204.4 (oud): 1411: 3 oude penningen
 

Hm-159 (nieuw)

Johannes Vissers (Piscatoris), sschoonzoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1411 

Henricus, zoon van Theodoricus Georgius

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

De 4 kinderen van Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgiuss

Verwerving in 1465-1498, vermeld in 1498 

Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus en zijn 5 kinderen

Vererving in 1498-1507 

Gotscalca, dochter van Henricus, zoon van Wilhelmus Gerardus

Verwerving n 1507 

Adrianus Janssen

Verwerving n 1507

Adrianus Janssen, weduwnaar van Wendelmodis, dochter van Henricus Wilhelmus en zijn 4 kinderen

Verwerving n 1507 

 

 

Hm-205 (oud): 1406: 3 oude penningen uit het erfgoed van Katharina Walterus Snijders (Sartoris), eertijds van Henricus van Brussel (de Bruxella), en 3 oude oort uit het erfgoed van Johannes van Eecwinkel
 

 

Katharina Walterus Snijders (Sartoris)

Vermeld vr 1406

Henricus van Brussel (de Bruxella)

Vermeld vr 1406 

De weduwe van Petrus, zoon van Nycolaus van Hamfort met haar 6 kinderen

Vermeld in 1406 en in 1421 

De 6 kinderen van Petrus, zoon van Nycolaus van Hamfort

Verwerving in 1421-1447 

De 3 kinderen van Petrus, zoon van Nycolaus van Hamfort

Vermeld in 1447 

Nycholaus, zoon van Petrus Nycolaus

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465 

Tussen 1465 en 1498 wordt de cijns verdeeld.
 

 

Hm-205.1 (oud): 1465-1498: 1 1/2 oude penningen en 1 1/2 oude oort
 

 Hm-15 (nieuw)

Elizabeth, dochter van Nicholaus Peter Nicholaus van Hamfoert

Verwerving in 1465-1498

Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel met haar 9 kinderen

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1498

Margareta, dochter van Johannes Johannes van Sochel

Verwerving in 1498-1507

Adrianus, zoon van Rodulphus, zoon van Johannes, en Johannes, zoon van Mathias
 

Verwerving n 1507

Hm-205.2 (oud): 1465-1498: 1 1/2 oude penningen en 1 1/2 oude oort
 

 Hm-150 (nieuw)

Maria, dochter van Nicholaus Peter Nicholaus van Hamfoert

Verwerving in 1465-1498

De 4 kinderen van Elizabeth, dochter van Maria, dochter van Nicholaus Peter Nicholaus van Hamfoert

Vermeld in 1507

Wilhelmus, zoon van Jordanus

Verwerving n 1507

Adrianus, zoon van Rodulphus, zoon van Johannes, en Johannes, zoon van Mathias
 

Verwerving n 1507

 

 

Hm-206 (oud): 1406: 9 oude penningen uit het erfgoed van de kinderen van Nycolaus, zoon van Jacobus van Hamfort
 

Hm-15 (nieuw)

Elizabeth, dochter van Wilhelmus Smits (Fabri)

Vermeld in 1406 

Wilhelmus, zoon van Johannes Dekkers (Tectoris)

Verwerving in 1413, vermeld in 1421 

De weduwe van Wilhelmus, zoon van Johannes Dekkers (Tectoris)

Vererving in 1421-1447, vermeld in 1447 

Johannes, zoon van Johannes van Sochel

Verwerving in 1447-1465 

Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel met haar 9 kinderen

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1498 

Rodulphus, zoon van Johannes Vincentius, schoonzoon van Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel, met zijn 2 kinderen, en Johanna, dochter van Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel
 

Verwerving in 1498-1507 

 

 

Hm-207 (oud): 1406: 3 nieuwe obolen uit een beemd genaamd Palsdonc
 

 

Elizabeth, dochter van Elizabeth van Hazelberch

Vermeld in 1406  

Johannes en Elizabeth, kinderen van Elizabeth, dochter van Elizabeth van Hazelberch

Vererving in 1406-1421, vermeld in 1421 

Elizabeth, weduwe van Arnoldus Sochelmans van Dinther

Verwerving in 1447-1458 

De 6 kinderen van Johannes van Sochel, de 5 kinderen van Henricus van Sochel, en de 4 kinderen van Katharina van Sochel

Vererving in 1447-1458 

Johannes, zoon van wijlen Johannes van Sochel

Verwerving in 1447-1458 

In 1458 wordt de cijns verdeeld.
 

 

Hm-207.1 (oud): 1458: 1 1/2 nieuwe obolen
 

 Hm-15 (nieuw)

Johannes, zoon van wijlen Johannes van Sochel

Vermeld in 1458

Anthonia, weduwe van Johannes Johannes van Sochel met haar 9 kinderen

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1498 

Ermgardis en Johanna, kinderen van Johannes Johannes van Sochel, en Rudulphus, zoon van Johannes Vincentius met zijn 2 kinderen
 

Verwerving in 1498-1507 

Hm-207.2 (oud): 1458: 1 1/2 nieuwe obolen
 

 Hm-137 (nieuw)

De kinderen van Johannes, zoon van Elizabeth van Hazelberch, alias Rutten uit een beemd genaamd Palsdonc

Verwerving in 1458 

Johannes, zoon van Robertus van Sceepstal

Verwerving in 1458-1465, vermeld in 1465 

Liesbeth, wewduwe van Rodulphus, zoon van Petrus Johannes, met haar dochter Elizabeth

Verwerving in 1465-1498 

Rodulpus, zoon van Lambertus Vermeulen (de Molendino)

Verwerving in 1498-150 

Johannes Lineus
 

Verwerving na 1507 

 

 

Hm-208 (oud): 1406: 1 oude penning van Bits strepen van den Eecwinkel
 

Hm-156 (nieuw) 

Mathias de Timmean (Carpentator), schoonzoon van wijlen Johannes van der Bruggen (de Ponte)

Vermeld in 1406 

Theodoricus, zoon van Mathias van der Bruggen (de Ponte)

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1465 

Elizabeth, dochter van Johannes Mathias van der Bruggen (de Ponte) 

Verwerving in 1465-1498 

De 2 kinderen van Elizabeth, dochter van Johannes Mathias van der Bruggen (de Ponte) 

Verwerving in 1465-1498, vermeld in 1507 

Johannes, zoon van Arnoldus van der Bruggen (de Ponte) en zijn zus Henrica  

Verwerving na 1507 

 

 

Hm-209 (oud): 1406: 9 oude penningen uit het erfgoed van de kinderen van Nycolaus, zoon van Jacobus van Hamfort
 

Hm-23 (nieuw)

De kinderen van Nicolaus, zoon van Jacobus van Hamfort

Vermeld vr 1406

Arnoldus en Johannes, kinderen van Katharina, dochter van Nicholaus van Hamfort

Vermeld in 1406

Johannes, zoon van Nycolaus van Hamfort

Verwerving in 1417, vermeld in 1421

Nycolaus, zoon van Nycolaus van Hamfort

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447

Rudolphus, zoon van Johannes, zoon van Nicholaus van Hamfort

Verwerving in 1447-1465, vermeld in 1465

Adrianus, zoon van Rudolphus Johannes Nicholaus van Hamfort

Verwerving in 1465-1498, vermeld in 1498

Rudolphus, zoon van Adrianus Rudolphus Johannes Nicholaus van Hamfort

 

Verwerving in 1498-1507

Marcelius, zoon van Adriaen Kuytbrouwer

Verwerving in 1498-1507

Henricus, zoon van Lambertus Rombuldus

Verwerving n 1507

Roverus, zoon van Johannes Bartholomeuss

 

Verwerving n 1507

 

 

Hm-210 (oud): 1406:

Uit een bunder perceel genaamd Lummelman, 12 nieuwe penningen

Uit een bunder van wijlen Heilwigis Haghemans, 12 nieuwe penningen 

 

Hm-114 (nieuw) 

Johannes en Stephanus die Weert (Hospices) van Den Bosch (De Busco)

Vermeld in 1406

Johannes die Weert en Helyas, dochter van Stephanus die Weert 

 

Verwerving in 1406-1421, vermeld in 1421

Johannes, zoon van Henricus die Weert

 

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447

De weduwe van Johannes, zoon van Henricus die Weert

Vererving in 1447-1465

Johannes, zoon van Johannes, zoon van Petrus Johannes

Verwerving in 1465-1498

De 3 kinderen van Johannes, zoon van Johannes, zoon van Petrus Johannes

Verwerving na 1507

Henricus, zoon van Johannes Petrus van den Vorstenbosch, een van de drie kinderen

Verwerving na 1507

Rover Anthonis van Vorstenbosch

Vermeld in 1599

Lauwreyns Costen en Jan Costen, broers

 

Verwerving in 1599-1642

 

 

Hm-212 (oud): 1406: 3 nieuwe obolen uit een beemd genaamd Palsdonc
 

Hm-92 (nieuw) 

Ermgardis, weduwe van Henricus van Kilsdonc

 

Vermeld in 1406 en in 1421

Marcelius, zoon van Henricus van Kilsdonc

 

Verwerving in 1421-1447

Albertus, zoon van Johannes, zoon van Aelbertus van Vorstenbosch

 

Verwerving in 1421-1447

Johannes, zoon van Hubertus van Boerdonc, schoonzoon van Albertus, zoon van Johannes, Aelbertus van Vorstenbosch

 

Vermeld in 1507 

De 2 kinderen van Johannes, zoon van Hubertus van Boerdonc

 

Verwerving na 1507 

Hm-213 (oud): 1406: 3 nieuwe penningen uit een beemd genaamd Palsdonc

 

 

Arnoldus van Hazelberch van Uden

Vr 1406

Theodoricus, zoon van Arnoldus van Hazelberch van Uden

Vermeld in 1406

Arnoldus, zoon van Arnoldus van Hazelberch van Uden

Verwerving in 1406-1421

Katharina, weduwe van Arnoldus, zoon van Arnoldus van Hazelberch van Uden

Vererving in 1406-1421, vermeld in 1421

De 6 kinderen van Arnoldus, zoon van Arnoldus van Hazelberch van Uden

Vererving in 1421-1447

Yda, dochter van Arnoldus van Hazelberch

 

Verwerving in 1421-1447

Tussen 1421 en 1447 wordt de cijns in 2 delen gesplitst.

 

 

Hm-213.1 (oud): 1406: 1 1/2 nieuwe penningen uit een beemd genaamd Palsdonc

 

Hm-92 (nieuw) 

Yda, dochter van Arnoldus van Hazelberch

Vermeld in 1447

Johannes, zoon van Hubertus van Boerdonc, schoonzoon van Albertus, zoon van

Verwerving in 1447-1465

Johannes, Aelbertus van Vorstenbosch

Vermeld in 1507

De 2 kinderen van Johannes, zoon van Hubertus van Boerdonc

Vererving n 1507

Hm-213.2 (oud): 1406: 1 1/2 nieuwe penningen uit een beemd genaamd Palsdonc

 

Hm-104 (nieuw) 

Albertus, zoon van Johannes Aelbertus

Verwerving in 1421-1447 Vermeld in 1447

Johannes, zoon van Lambertus, genaamd van der Steghen

Vermeld in 1507

De 2 kinderen van Johannes, zoon van Lambertus, genaamd van der Steghen

Verwerving n 1507

Adrianus, zoon van Petrus, zoon van Lambertus van der Steghen

Verwerving n 1507

 

 

Hm-215 (oud): 1406: 9 oude penningen uit het erfgoed van Nycolaus van Hamfort
 

 

Nycolaus van Hamfort

Vermeld vr 1406

De weduwe en 6 kinderen van Petrus, zoon van Nycolaus van Hamfort

Vermeld in 1406 en 1421

De 6 kinderen van Nycolaus van Hamfort

Verwerving in 1421-1437

De cijns werd In 1437 in 2 helften verdeeld,

 

 

Hm-215.1 (oud): 1437: 4 1/2 oude penningen
 

Hm-16 (nieuw)

De 6 kinderen van Nycolaus van Hamfort

Vermeld in 1437

De 3 kinderen van Petrus, zoon van Nicholaus van Hamfoert

Vermeld in 1447

Constantinus, zoon van Petrus Nicholaus van Hamfoert

Verwerving in 1447-1465

Johannes, zoon van wijlen Johannes van Sochel

Verwerving in 1447-1465

Anthonia, weduwe van Johannes, zoon van wijlen Johannes van Sochel, met haar 9 kinderen

Vererving in 1465-1498

Heylwigis, dochter van Anthonius van Sochel

Verwerving in 1498-1507

Johannes, zoon van Gerardus van den Lanchuis met zijn 6 kinderen

Verwerving n 1507

De 2 kinderen van Johannes Gerardus van den Lanchuis

 

Verwerving n 1507

Hm-215.2 (oud): 1437: 4 1/2 oude penningen
 

Hm-123 (nieuw)

Johannes, zoon van Arnoldus van Koyelaer

Verwerving in 1437 

Henricus, zoon van Henricus Liben

Verwerving in 1437-1447, vermeld in 1465

De weduwe van Henricus, zoon van Henricus Liben, met haar 4 kinderen

Vererving in 1465-1498

Wilhelmus, zoon van wijlen Wilhelmus Bontwerkers

Verwerving in 1465-1498

Johannes en Katharina, kinderen van Arnoluds, zoon van Johannes van Uden

Verwerving in 1465-1498

Barbiers

Verwerving in 1498-1507

Johannes, zoon van Gerardus

Verwerving in 1498-1507

Henricus, zoon van Henricus Andreas

Verwerving in 1498-1507

Ghijsbertus, zoon van Henricus, zoon van Henricus Andreas

 

Verwerving in 1498-1507

  

 

De lokalisering van de cijnzen in de achttiende eeuw
 

Nummer:

 

Cijnsbetalers:

Perceel:

Hm-136 (nieuw): een cijns aan de heer van Helmond van 6 oude penningen en 6 oude penningen, omgerekend: 0-2-8
Hm-159 (nieuw): '
uit 15 texten' (zie boven), omgerekend: 0-22-0

Hm-159 komt voor 10 2/3 nieuwe penningen ook voort uit Hm-88 (oud), een cijns die oorspronkelijk bij de Kruisbroeders Hoeve op het Dorshout thuis hoorde. Zie de toelichting op de uitgiften bij Visser.

 

Hm-136 en Hm-159 (1599-1642):

 

Wijt eenen acker genampt den Eckwijnckel

 

Eenen hoijbempt genampt den Vrijter, neffens den Beeckgraeff

 

Eenen acker gelegen in de Hamsvortsce thiendt, grenzend met een zijde aan goed van Teuwen Lenarts en     voorts opte gemeyn straet

 

Eenen acker genaempt den Mortel, grenzend met een zijde aan goed van Peter Janssen en met de andere zijde aan goed van de weduwe van Teuwen Lenarts

 

Deel 1: 0-6-4

Zie bij het betreffende perceel

Nagtegaal nr. 7

Deel 2: 0-6-0

Zie bij de betreffende percelen

Nachtegaal nr. 9-10, 12-15

Deel 3: 0-6-0

Zie bij de betreffende percelen

Hamsvoorts Brugje nr. 8+9

Deel 4: 0-6-4

Zie bij de betreffende percelen

 

Vrensen Acker nr. 19

Hm-146 (nieuw): 1599-1642: Wijt eenen hoijbeemt, gelegen in de Mullen thiendt, grenzend aan de Aa en met de andere zijde aan goed van de weduwe van Teuwen Lenarts en anderen. Belast met een cijns aan de heer van Helmond van van 2 oude penningen, omgerekend: 0-0-8. De cijns is volgens de aantekeningen in de marge tot 1754 betaald en daarna niet meer.

 

Hm-146 Zie bij het betreffende perceel

 

Hamsvoorts Brugje nr. 2
Hm-16 (nieuw): 1599-1642: Van eenen bempt gelegen in Hamsfort, grenzend met een zijde aan goed van de erfgenamen van Teeuwen Lenards, de andere zijde aan de Aa en een einde aan de straat. Belast met een cijns aan de heer van Helmond van 4 oude penningen, omgerekend: omgerekend: 0-1-0

 

Hm-16 Zie bij het betreffende perceel

 

Hamsvoorts Brugje nr. 2
Hm-25 (nieuw): 1599-1642: Wt erffenisse genampt Espendonck in de Hamsvort, eertyts toebehort Art Ariaens tot Helmont. Belast met een cijns aan de heer van Helmond van 2 oude penningen aan de heer van Helmond, omgerekend: 0-0-8

 

Hm-25.1 Zie bij het betreffende perceel Nachtegaal nr. 3
Hm-25.2 Zie bij het betreffende perceel
Hamsvoorts Brugje nr. 6
Hm-191b (nieuw): (1599-1642): Wt eenen bunder hoijlants gelegen in de Achterste Geer, belast met een cijns aan de heer van Helmond van 12 oude penningen, omgerekend: 0-2-8

 

Hm-191b Zie bij het betreffende perceel
Geerbunders 10
Hm-126 (nieuw): (1599-1642):  Wyt een bunder bempts gelegen in de Hamsvort in den Achterste Geer, belast met een cijns aan de heer van Helmond van 14 oude penningen aan de heer van helmond, omgeekened: 0-3-0

 

Hm-126 Zie bij het betreffende perceel
Geerbunders ns. 16, 17
Hm-156 (nieuw): (1599-1642):  Wt eenen bemt genamt Wertien, gelegen neffen die Aa, belast met een cijns aan de heer van Helmond van 1 oude penning, omgerekend: 0-0-4

 

Hm-156 Zie bij het betreffende perceel
Hamsvoorts Brugje nr. 3
Hm-15 (nieuw)
Hm-150 (nieuw)
 
 

(1599-1642): Wyt eenen acker gelegen in Hamsvort,

-     e.z.: Tunnis Teuwens

-     a.z. en e.e.: Evert Jacops

-     a.e.: de gemeyn straet van Vechel

Lasten:

-     (Hm-15): een cijns aan de heer van Helmond van 3 oude penningen. 1 nieuwe obolen, 9 oude penningen, 1 oude penningen en 1 oude oort, samen omgerekend: 0-3-12

-     (Hm-150):  een cijns aan de heer van Helmond van 1 oude penning en 1 oude oort, samen omgerekend: 0-0-12

 

Hm-15, Hm-150 Zie bij het betreffende perceel 
Hamsvoorts Brugje nr. 6
Hm-14 (nieuw):

Hm-123 (nieuw):

 

(1599-1642): Wijt huys ende hoff met aengelegen lant, genampt den Colart, belast met cijns aan de heer van Helmond van

- 4 oude penningen, omgerekend: 0-1-0

- 3 2/3 oude penningen en 3 oude penningen, omgerekend samen: 0-1-6

 

Hm-14, Hm-123 Zie bij het betreffende perceel
Collaert nrs. 6-14
Hm-137 (nieuw): (1599-1642):  Uijt de Hil int Abroeck. Belast met een cijns aan de heer van Helmond van 1 nieuwe obolen, omgerekend: 0-4-0

 

Hm-137 Zie bij het betreffende perceel 
Hel nr. 11
Hm-23 (nieuw): (1599-1642):  Wyt eenen hoybempt gelegen ontrent Hamsvortses Brucxken

      -          e.z.: den gemeijne Beeckgraeff

      -          a.z.: Jan Arts den Ouden

      -          e.e.: streckende op die Aa

Belast met een cijns aan de heer van Helmond van 9 oude penningen, omgerekend 0-1-14

 

Hm-23 Zie bij het betreffende perceel
Hamsvoorts Brugje nr. 1
Hm-114 (nieuw): Wyt eenen buender hoybeemt in den Achterste Geer

-          e.z.: Arien Diercx

-          a.e.: Peter Ariaens

 

Lasten: een cijns aan de heer van Helmond van 24 nieuwe penningen (omgerekend: 0-4-0)

 

Hm-114 Zie bij het betreffende perceel
Geerbunders nr. 18-20
Hm-92 (nieuw): (1599-1642): Wtte Pasdonck gelegen by den Beeckgraeff

Lasten, een cijns aan de heer van Helmond

-          3 nieuwe obolen

-          1 nieuwe penningen

Omgerekend: 0-0-8

Hm-92 Zie bij het betreffende perceel
Geerbunders nr. 21
Hm-104 (nieuw): (1599-1642): Wt eenen bempt gelegen in Pasdonck by den Beeckgraeff, belast met een cijns aan de heer van Helmond van 1 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-4
Hm-104 Zie bij het betreffende perceel
Geerbunders nr. 23

 

 

Overwegingen:

1.

Veel van dat goed was in de tweede helft van de vijftiende eeuw in handen van Theodoricus, zoon van Theodoricus Georgius. In 1406 gaat het om een groot aantal kleine cijnsgoederen.


2.

Het gebied Geerbunders is in regelmatige stroken verdeeld, waarvan er enkele een bunder groot zijn.

 

Geerbuunders

Nrs

Bunders

1-7

3

8-9

1

10

1

11

1

12-15

1

16-23

3

Totaal

10

 

 

Hm-210 (oud) betreft een cijns die in 1406 op 2 bunder beemd rustte. In de achttiende eeuw rust deze cijns Hm-114 (nieuw) op Geerbunders 18-20.  Vanwege de vermelding van de hele bunders en beemden in 1406, en omdat de cijns ook later nog hier thuis hoort, mag aangenomen worden dat Hm-210 al in 1406 in het gebied de Geerbunders thuis hoorde.

Hm-212 (oud) en Hm-213 (oud) rustten in 1406 op 3 lopens beemd genaamd Palsdonk. In de achttiende eeuw rustten deze cijnzen (dan genummerd Hm-92 en Hm-104) op Geeerbunders nrs. 21 en 23. Vanwege de vermelding beemd en Palsdonk mag aangenomen worden dat ook deze cijnzen oorspronkelijk in de Geerbunders thuis horen.

3.

Hm-215 wordt omschreven als  9 oude penningen uit het erfgoed van Nycolaus van Hamfort, en rustte in de achttiende eeuw op Hamsvoorts Brugje nr. 2 en Collaerts nr. 6-14. Er komen nog drie cijnzen voor met hetzelfde bedrag en verwante beschrijving: Hm-193 (oud), Hm-202 (oud) en Hm-209 (oud), die in de achttiende eeuw overwegend op percelen in Hamsvoorts Brugje en Nachtegaal rustten.


4.

Hm-207 (oud) wordt in 1406 beschreven als: 3 nieuwe obolen uit een beemd genaamd Palsdonc. De vermelding "beemd in Palsdonc" verwijst naar het gebied de Geerbunders. In de achttiende eeuw rustte de helft van deze cijns (Hm-137 nieuw) op Hel nr. 11. Die cijns is daar dus later terechtgekomen. Dat is ook te verwachten omdat er anders geen aanwijzingen zijn dat deze strook beemden oorspronkelijk met een cijns belast is geweest. De andere helft (Hm-15 nieuw) vinden we terug in het gebied Collaart. Ook die cijns is daar pas later terechtgekomen.

5.

Vermoedelijk is het gebied de Geerbunders mede gezien de regelmatige verkaveling in een keer verkaveld en uitgegeven. Van een aantal percelen (2 1/2 bunder) vionden aanwijzingen dat deze in de periode 1190-1314 uitgegeven zijn en daarom belast waren met een cijns aan de heer van Helmond. We nemen daarom aan dat het gehele gebied van 10 1/2 bunder in die periode uitgegeven is.


6.

Hm-189 (oud) en Hm-191 (oud) vermelden de veldnaam Hamfoert, dat is het gebied langs de Bosstraat kort bij de grens met Dinther, en Hm-200 (oud), Hm-204 (oud) en Hm-208 (oud) de veldnaam Eecwinkel. Een keer wordt "de hoogte Eecwinkel" genoemd. Deze zal gezocht moeten worden op de latere Quint.

Balkcijnzen treffen we aan bij Collaart 3, Collaart 11, Nachtegaal 13 en Vrensse Eeusel 7-10 en 12.
Percelen nrs. 1, 5 en 7. Balkcijnzen kwamen voort uit de omslag van de cijns voor de gemeint in 1310 en een al eerder gekregen recht van weerschap. Na 1310 versteende deze omslag, er waren geen wijzingingen meer. De genoemde huizen stonden er dus al in 1310.
 

Deze veldnamen, balkcijnzen en de plaatsen waar we de achttiende eeuwse cijnzen terugvinden wijzen er op dat (grote delen van) Hamsvoorts Brugje, Nachtegaal, Collaart en Quint in de periode 1190-1314 uitgegeven zijn.

7.

We treffen geen cijnzen aan in de beemden langs de Aa, zodat die al voor 1190 aan particulieren verkocht zijn. Met uitzondering van enkele beemden in het deel Hamsvoorts Brugje.

8.
Van Donken, verhogingen in het landschap, nemen we aan dat die al voor 1190 in pariculiere handen waren, tenzij er duidelijke aanwijzingen zijn dat dat niet zo was.

9.
We laten ons enigzins leiden door de regelmatige grens van het grote al voor 1190 verkavelde gebied tussen de kom van Veghel en het latere Mariaheide gelegen.

10.
Op Quint helpen de veldnamen helpen ons ook een handje. Oud (vermoedelijk van voor 1190) zijn bijvoorbeeld: Eecwinkel (Quint 2-5), Collaart (Quint 6) en het Speulveltje (Quint nr. 7). Een jongere naam is het Kempke (Quint nr. 8).

11.
Abroeken nrs. 1 + 2 (langs de Bosstraat op de Boedonk), Vrensse Eeusel nrs. 18 + 19 en Middegaals Veld nrs. 14 - 15 werden het Nieuwland genoemd. Deze percelen zijn kennelijk van meer recente datum.
 

Kaart van Veghel     Middegaal